Deklaracja Dostępności

 

Zespół Szkół im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach

Data publikacji strony internetowej: 14.07.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu.

 

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

– zmiana wielkości czcionki

– zmiana kontrastu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dyrektor  Zespołu Szkół w Wierzawicach  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172424139

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach, Wierzawice 396, 37-300 Leżajsk

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Istnieją dwa dostępne dla uczniów szkoły podstawowej wejścia do budynku. Wejście główne do budynku A jest dostosowane w podjazd dla niepełnosprawnych oraz wejście do budynku B bez podjazdu dla niepełnosprawnych.

Istnieje również trzecie wejście do przedszkola, do którego prowadzą tylko schody.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W szkole znajdują się 4 budynki (A, B, C, D). W budynku A i B znajdują się piwnice (z szatniami dla uczniów do których prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych) i 3 kondygnacje z klatkami schodowymi również bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro  i szatnie) znajdują się korytarze.

Między budynkiem B i C znajdują się schody przy których zamontowana jest platforma do transportu osób niepełnosprawnych na stołówkę (budynek D) i salę gimnastyczną (budynek C). Sala gimnastyczna i stołówka jest dostępna dla każdego.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła dysponuje platformą dla osób niepełnosprawnych łączącą budynek B i C.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.